搜狗

百度

搜狗

360

搜狗

谷歌

搜狗
查看: 17882|回復: 1

千字文全文带拼音

  [複製鏈接]
已绑定手机
懋基 發表於 2019-3-5 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

千字文堪称千古奇文,是南北朝时期周兴嗣梁朝人,官至散骑侍郎,给事中编纂的儿童启蒙教材。千字文之奇在于,其一,全文由一千个汉字不重复组成,其二,通篇四字成句而囊括万事万物,其三,全文押韵。满清褚人赞誉『局于有限之字而能条理贯穿,毫无舛错,如舞霓裳于寸木,抽长绪于乱丝』,章太炎即誉之『堪称训蒙长诗』。

然而遗憾的是,汉字简化导致千字文失去了原有的奇美,文中多个汉字被简化为同一字:發、髪并为发周发殷汤~盖此身髪;巨、钜并为巨剑号巨阙~钜野洞庭;崑、昆并为昆玉出崑冈~昆池碣石;慽、戚并为戚慽谢欢招~亲戚故旧;雲、云并为云雲腾致雨~禅主云亭;并、竝并为并百郡秦并~竝皆佳妙;絜、洁并为洁女慕贞絜~纨扇圆洁;另外,一被简化为壹遐迩壹体,率宾归王。本文的【千字文繁體版本】已经复原。

千字文的内容主要侧重于介绍天文、自然、修身养性、人伦道德、地理、历史、农耕、祭祀、园艺、饮食起居等各个方面的事物,属于启蒙认知类读物,因此历来被列为『小学』启蒙必读。

千字文注解

千字文简体版本
tiān dì xuán huángyǔ zhòu hóng huāngrì yuè yíng zèchén xiù liè zhāng
天地玄黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张
hán lái shǔ wǎngqiū shōu dōng cángrùn yú chéng suìlǜ lǚ tiáo yáng
寒来暑往秋收冬藏闰馀成岁律吕调阳
yún téng zhì yǔlù jié wéi shuāngjīn shēng lí shuǐyù chū kūn gāng
云腾致雨露结为霜金生丽水玉出崑冈
jiàn hào jù quèzhū chēng yè guāngguǒ zhēn lǐ nàicài zhòng jiè jiāng
剑号巨阙珠称夜光果珍李柰菜重芥姜
hǎi xián hé dànlín qián yǔ xiánglóng shī huǒ dìniǎo guān rén huáng
海咸河淡鳞潜羽翔龙师火帝鸟官人皇
shǐ zhì wén zìnǎi fú yī shangtuī wèi ràng guóyǒu yú táo táng
始制文字乃服衣裳推位让国有虞陶唐
diào mín fá zuìzhōu fā yīn tāngzuò cháo wèn dàochuí gǒng píng zhāng
吊民伐罪周发殷汤坐朝问道垂拱平章
ài yù lí shǒuchén fú róng qiāngxiá ěr yī tǐshuài bīn guī wáng
爱育黎首臣伏戎羌遐迩壹体率宾归王
míng fèng zài shùbái jū shí chánghuà bèi cǎo mùlài jí wàn fāng
鸣凤在竹白驹食场化被草木赖及万方
gài cǐ shēn fàsì dà wǔ changgōng wéi jū yǎngqǐ gǎn huǐ shāng
盖此身发四大五常恭惟鞠养岂敢毁伤
nǚ mù zhēn jiénán xiào cái liángzhī guò bì gǎidé néng mò wàng
女慕贞洁男效才良知过必改得能莫忘
wǎng tán bǐ duǎnmǐ shì jǐ chángxìn shǐ kě fùqì yù nán liáng
罔谈彼短靡恃己长信使可覆器欲难量
mò bēi sī rǎnshī zàn gāo yángjǐng xíng wéi xiánkè niàn zuò shèng
墨悲丝染诗赞羔羊景行维贤克念作圣
dé jiàn míng lìxíng duān biǎo zhèngkōng gǔ chuán shēngxū táng xí tīng
德建名立形端表正空谷传声虚堂习听
huò yīn è jīfú yuán shàn qìngchǐ bì fēi bǎocùn yīn shì jìng
祸因恶积福缘善庆尺璧非宝寸阴是竞
zī fù shì jūnyuē yán yǔ jìngxiào dāng jié lìzhōng zé jìn mìng
资父事君曰严与敬孝当竭力忠则尽命
lín shēn lǚ bósù xīng wēn qìngsì lán sī xīnrú sōng zhī shèng
临深履薄夙兴温凊似兰斯馨如松之盛
chuān liú bù xīyuān chéng qǔ yìngróng zhǐ ruò sīyán cí ān dìng
川流不息渊澄取映容止若思言辞安定
dǔ chū chéng měishèn zhōng yí lìngróng yè suǒ jījí shèn wú jìng
笃初诚美慎终宜令荣业所基籍甚无竟
xué yōu dēng shìshè zhí cóng zhèngcún yǐ gān tángqù ér yì yǒng
学优登仕摄职从政存以甘棠去而益咏
yuè shū guì jiànlǐ bié zūn bēishàng hé xià mùfū chàng fù suí
乐殊贵贱礼别尊卑上和下睦夫唱妇随
wài shòu fù xùnrù fèng mǔ yízhū gū bó shūyóu zǐ bǐ ér
外受傅训入奉母仪诸姑伯叔犹子比儿
kǒng huái xiōng dìtóng qì lián zhījiāo yǒu tóu fènqiē mó zhēn guī
孔怀兄弟同气连枝交友投分切磨箴规
rén cí yǐn cèzào cì fú líjié yì lián tuìdiān pèi fēi kuī
仁慈隐恻造次弗离节义廉退颠沛匪亏
xìng jìng qíng yìxīn dòng shén píshǒu zhēn zhì mǎnzhú wù yì yí
性静情逸心动神疲守真志满逐物意移
jiān chí yǎ cāohǎo jué zì mídū yì huá xiàdōng xī èr jīng
坚持雅操好爵自縻都邑华夏东西二京
bèi máng miàn luòfú wèi jù jīnggōng diàn pán yùlóu guàn fēi jīng
背邙面洛浮渭据泾宫殿盘郁楼观飞惊
tú xiě qín shòuhuà cǎi xiān língbǐng shè páng qǐjiǎ zhàng duì yíng
图写禽兽画彩仙灵丙舍旁启甲帐对楹
sì yán shè xígǔ sè chuī shēngshēng jiē nà bìbiàn zhuàn yí xīng
肆筵设席鼓瑟吹笙升阶纳陛弁转疑星
yòu tōng guǎng nèizuǒ dá chéng míngjì jí fén diǎnyì jù qún yīng
右通广内左达承明既集坟典亦聚群英
dù gǎo zhōng lìqī shū bì jīngfǔ luó jiàng xiànglù xiá huái qīng
杜稿钟隶漆书壁经府罗将相路侠槐卿
hù fēng bā xiànjiā jǐ qiān bīnggāo guān péi niǎnqū gǔ zhèn yīng
户封八县家给千兵高冠陪辇驱毂振缨
shì lù chǐ fùchē jià féi qīngcè gōng mào shílè bēi kè míng
世禄侈富车驾肥轻策功茂实勒碑刻铭
pán xī yī yǐnzuǒ shí ā héngyǎn zhái qū fùwēi dàn shú yíng
磻溪伊尹佐时阿衡奄宅曲阜微旦孰营
huán gōng kuāng héjì ruò fú qīngqǐ huí hàn huìyuè gǎn wǔ dīng
桓公匡合济弱扶倾绮回汉惠说感武丁
jùn yì mì wùduō shì shí níngjìn chǔ gēng bàzhào wèi kùn héng
俊乂密勿多士寔宁晋楚更霸赵魏困横
jiǎ tú miè guójiàn tǔ huì ménghé zūn yuē fǎhán bì fán xíng
假途灭虢践土会盟何遵约法韩弊烦刑
qǐ jiǎn pō mùyòng jūn zuì jīngxuān wēi shā mòchí yù dān qīng
起翦颇牧用军最精宣威沙漠驰誉丹青
jiǔ zhōu yǔ jìbǎi jùn qín bìngyuè zōng tài dàishàn zhǔ yún tíng
九州禹迹百郡秦并岳宗泰岱禅主云亭
yàn mén zǐ sàijī tián chì chéngkūn chí jié shíjù yě dòng tíng
雁门紫塞鸡田赤城昆池碣石钜野洞庭
kuàng yuǎn mián miǎoyán xiù yǎo míngzhì běn yú nóngwù zī jià sè
旷远绵邈岩岫杳冥治本于农务兹稼穑
chù zǎi nán mǔwǒ yì shǔ jìshuì shú gòng xīnquàn shǎng chù zhì
俶载南亩我艺黍稷税熟贡新劝赏黜陟
mèng kē dūn sùshǐ yú bǐng zhíshù jī zhōng yōngláo qiān jǐn chì
孟轲敦素史鱼秉直庶几中庸劳谦谨敕
líng yīn chá lǐjiàn mào biàn sèyí jué jiā yóumiǎn qí zhīzhí
聆音察理鉴貌辨色贻厥嘉猷勉其祗植
xǐng gōng jī jièchǒng zēng kàng jídài rǔ jìn chǐlín gāo xìng jí
省躬讥诫宠增抗极殆辱近耻林皋幸即
liǎng shū jiàn jījiě zǔ shuí bīsuǒ jū xián chùchén mò jì liáo
两疏见机解组谁逼索居闲处沉默寂寥
qiú gǔ xún lùnsàn lǜ xiāo yáoxīn zòu lèi qiǎnqī xiè huān zhāo
求古寻论散虑逍遥欣奏累遣慽谢欢招
qú hé de lìyuán mǎng chōu tiáopí pá wǎn cuìwú tóng zǎo diāo
渠荷的历园莽抽条枇杷晚翠梧桐早凋
chén gēn wěi yìluò yè piāo yáoyóu kūn dú yùnlíng mó jiàng xiāo
陈根委翳落叶飘摇游鹍独运凌摩绛霄
dān dú wán shìyù mù náng xiāngyì yóu yōu wèizhǔ ěr yuán qiáng
耽读玩市寓目囊箱易輶攸畏属耳垣墙
jù shàn cān fànshì kǒu chōng chángbǎo yù pēng zǎijī yàn zāo kāng
具膳餐饭适口充肠饱饫烹宰饥厌糟糠
qīn qī gù jiùlǎo shào yì liángqiè yù jì fǎngshì jīn wéi fáng
亲戚故旧老少异粮妾御绩纺侍巾帷房
wán shàn yuán xiéyín zhú wěi huángzhòu mián xī mèilán sǔn xiàng chuáng
纨扇圆洁银烛炜煌昼眠夕寐蓝笋象床
xián gē jiǔ yànjiē bēi jǔ shāngjiǎo shǒu dùn zúyuè yù qiě kāng
弦歌酒宴接杯举觞矫手顿足悦豫且康
dí hòu sì xùjì sì zhēng chángqǐ sǎng zài bàisǒng jù kǒng huáng
嫡后嗣续祭祀蒸尝稽颡再拜悚惧恐惶
jiān dié jiǎn yàogù dá shěn xiánghái gòu xiǎng yùzhí rè yuàn liáng
笺牒简要顾答审详骸垢想浴执热愿凉
lǘ luó dú tèhài yuè chāo xiāngzhū zhǎn zéi dàobǔ huò pàn wáng
驴骡犊特骇跃超骧诛斩贼盗捕获叛亡
bù shè liáo wánjī qín ruǎn xiàotián bǐ lún zhǐjūn qiǎo rén diào
布射辽丸嵇琴阮啸恬笔伦纸钧巧任钓
shì fēn lì súbìng jiē jiā miàomáo shī shū zīgōng pín yán xiào
释纷利俗竝皆佳妙毛施淑姿工颦妍笑
nián shǐ měi cuīxī huī lǎng yàoxuán jī xuán wòhuì pò huán zhào
年矢每催曦晖朗曜璇玑悬斡晦魄环照
zhǐ xīn xiū hùyǒng suí jí shàojǔ bù yǐn lǐngfǔ yǎng láng miào
指薪修祜永绥吉劭矩步引领俯仰廊庙
shù dài jīn zhuāngpái huái zhān tiàogū lòu guǎ wényú méng děng qiào
束带矜庄徘徊瞻眺孤陋寡闻愚蒙等诮
wèi yǔ zhù zhěyān zāi hū yě
谓语助者焉哉乎也


千字文繁體正體版本
tiān dì xuán huángyǔ zhòu hóng huāngrì yuè yíng zèchén xiù liè zhāng
天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿列張
hán lái shǔ wǎngqiū shōu dōng cángrùn yú chéng suìlǜ lǚ tiáo yáng
寒來暑往秋收冬藏閏餘成歲律呂調陽
yún téng zhì yǔlù jié wéi shuāngjīn shēng lí shuǐyù chū kūn gāng
雲騰致雨露結為霜金生麗水玉出崑岡
jiàn hào jù quèzhū chēng yè guāngguǒ zhēn lǐ nàicài zhòng jiè jiāng
劍號巨闕珠稱夜光果珍李柰菜重芥薑
hǎi xián hé dànlín qián yǔ xiánglóng shī huǒ dìniǎo guān rén huáng
海鹹河淡鱗潛羽翔龍師火帝鳥官人皇
shǐ zhì wén zìnǎi fú yī shangtuī wèi ràng guóyǒu yú táo táng
始制文字乃服衣裳推位讓國有虞陶唐
diào mín fá zuìzhōu fā yīn tāngzuò cháo wèn dàochuí gǒng píng zhāng
弔民伐罪周發殷湯坐朝問道垂拱平章
ài yù lí shǒuchén fú róng qiāngxiá ěr yī tǐshuài bīn guī wáng
愛育黎首臣伏戎羌遐邇壹體率賓歸王
míng fèng zài shùbái jū shí chánghuà bèi cǎo mùlài jí wàn fāng
鳴鳳在竹白駒食場化被草木賴及萬方
gài cǐ shēn fàsì dà wǔ changgōng wéi jū yǎngqǐ gǎn huǐ shāng
蓋此身髮四大五常恭惟鞠養豈敢毀傷
nǚ mù zhēn jiénán xiào cái liángzhī guò bì gǎidé néng mò wàng
女慕貞絜男效才良知過必改得能莫忘
wǎng tán bǐ duǎnmǐ shì jǐ chángxìn shǐ kě fùqì yù nán liáng
罔談彼短靡恃己長信使可覆器欲難量
mò bēi sī rǎnshī zàn gāo yángjǐng xíng wéi xiánkè niàn zuò shèng
墨悲絲染詩贊羔羊景行維賢剋念作聖
dé jiàn míng lìxíng duān biǎo zhèngkōng gǔ chuán shēngxū táng xí tīng
德建名立形端表正空谷傳聲虛堂習聽
huò yīn è jīfú yuán shàn qìngchǐ bì fēi bǎocùn yīn shì jìng
禍因惡積福緣善慶尺璧非寶寸陰是競
zī fù shì jūnyuē yán yǔ jìngxiào dāng jié lìzhōng zé jìn mìng
資父事君曰嚴與敬孝當竭力忠則盡命
lín shēn lǚ bósù xīng wēn qìngsì lán sī xīnrú sōng zhī shèng
臨深履薄夙興溫凊似蘭斯馨如松之盛
chuān liú bù xīyuān chéng qǔ yìngróng zhǐ ruò sīyán cí ān dìng
川流不息淵澄取映容止若思言辭安定
dǔ chū chéng měishèn zhōng yí lìngróng yè suǒ jījí shèn wú jìng
篤初誠美慎終宜令榮業所基籍甚無竟
xué yōu dēng shìshè zhí cóng zhèngcún yǐ gān tángqù ér yì yǒng
學優登仕攝職從政存以甘棠去而益詠
yuè shū guì jiànlǐ bié zūn bēishàng hé xià mùfū chàng fù suí
樂殊貴賤禮別尊卑上和下睦夫唱婦隨
wài shòu fù xùnrù fèng mǔ yízhū gū bó shūyóu zǐ bǐ ér
外受傅訓入奉母儀諸姑伯叔猶子比兒
kǒng huái xiōng dìtóng qì lián zhījiāo yǒu tóu fènqiē mó zhēn guī
孔懷兄弟同氣連枝交友投分切磨箴規
rén cí yǐn cèzào cì fú líjié yì lián tuìdiān pèi fēi kuī
仁慈隱惻造次弗離節義廉退顛沛匪虧
xìng jìng qíng yìxīn dòng shén píshǒu zhēn zhì mǎnzhú wù yì yí
性靜情逸心動神疲守真志滿逐物意移
jiān chí yǎ cāohǎo jué zì mídū yì huá xiàdōng xī èr jīng
堅持雅操好爵自縻都邑華夏東西二京
bèi máng miàn luòfú wèi jù jīnggōng diàn pán yùlóu guàn fēi jīng
背邙面洛浮渭據涇宮殿盤鬱樓觀飛驚
tú xiě qín shòuhuà cǎi xiān língbǐng shè páng qǐjiǎ zhàng duì yíng
圖寫禽獸畫彩仙靈丙舍傍啟甲帳對楹
sì yán shè xígǔ sè chuī shēngshēng jiē nà bìbiàn zhuàn yí xīng
肆筵設席鼓瑟吹笙升階納陛弁轉疑星
yòu tōng guǎng nèizuǒ dá chéng míngjì jí fén diǎnyì jù qún yīng
右通廣內左達承明既集墳典亦聚羣英
dù gǎo zhōng lìqī shū bì jīngfǔ luó jiàng xiànglù xiá huái qīng
杜稿鐘隸漆書壁經府羅將相路俠槐卿
hù fēng bā xiànjiā jǐ qiān bīnggāo guān péi niǎnqū gǔ zhèn yīng
戶封八縣家給千兵高冠陪輦驅轂振纓
shì lù chǐ fùchē jià féi qīngcè gōng mào shílè bēi kè míng
世祿侈富車駕肥輕策功茂實勒碑刻銘
pán xī yī yǐnzuǒ shí ā héngyǎn zhái qū fùwēi dàn shú yíng
磻溪伊尹佐時阿衡奄宅曲阜微旦孰營
huán gōng kuāng héjì ruò fú qīngqǐ huí hàn huìyuè gǎn wǔ dīng
桓公匡合濟弱扶傾綺回漢惠說感武丁
jùn yì mì wùduō shì shí níngjìn chǔ gēng bàzhào wèi kùn héng
俊乂密勿多士寔寧晉楚更霸趙魏困橫
jiǎ tú miè guójiàn tǔ huì ménghé zūn yuē fǎhán bì fán xíng
假途滅虢踐土會盟何遵約法韓弊煩刑
qǐ jiǎn pō mùyòng jūn zuì jīngxuān wēi shā mòchí yù dān qīng
起翦頗牧用軍最精宣威沙漠馳譽丹青
jiǔ zhōu yǔ jìbǎi jùn qín bìngyuè zōng tài dàishàn zhǔ yún tíng
九州禹跡百郡秦並岳宗泰岱禪主云亭
yàn mén zǐ sàijī tián chì chéngkūn chí jié shíjù yě dòng tíng
雁門紫塞雞田赤城昆池碣石鉅野洞庭
kuàng yuǎn mián miǎoyán xiù yǎo míngzhì běn yú nóngwù zī jià sè
曠遠綿邈巖岫杳冥治本于農務茲稼穡
chù zǎi nán mǔwǒ yì shǔ jìshuì shú gòng xīnquàn shǎng chù zhì
俶載南畝我藝黍稷稅熟貢新勸賞黜陟
mèng kē dūn sùshǐ yú bǐng zhíshù jī zhōng yōngláo qiān jǐn chì
孟軻敦素史魚秉直庶幾中庸勞謙謹敕
líng yīn chá lǐjiàn mào biàn sèyí jué jiā yóumiǎn qí zhīzhí
聆音察理鑒貌辨色貽厥嘉猷勉其祗植
xǐng gōng jī jièchǒng zēng kàng jídài rǔ jìn chǐlín gāo xìng jí
省躬譏誡寵增抗極殆辱近恥林皋幸即
liǎng shū jiàn jījiě zǔ shuí bīsuǒ jū xián chùchén mò jì liáo
兩疏見機解組誰逼索居閑處沈默寂寥
qiú gǔ xún lùnsàn lǜ xiāo yáoxīn zòu lèi qiǎnqī xiè huān zhāo
求古尋論散慮逍遙欣奏累遣慽謝歡招
qú hé de lìyuán mǎng chōu tiáopí pá wǎn cuìwú tóng zǎo diāo
渠荷的歷園莽抽條枇杷晚翠梧桐早凋
chén gēn wěi yìluò yè piāo yáoyóu kūn dú yùnlíng mó jiàng xiāo
陳根委翳落葉飄搖遊鶤獨運淩摩絳霄
dān dú wán shìyù mù náng xiāngyì yóu yōu wèizhǔ ěr yuán qiáng
耽讀玩市寓目囊箱易輶攸畏屬耳垣牆
jù shàn cān fànshì kǒu chōng chángbǎo yù pēng zǎijī yàn zāo kāng
具膳餐飯適口充腸飽飫烹宰饑厭糟糠
qīn qī gù jiùlǎo shào yì liángqiè yù jì fǎngshì jīn wéi fáng
親戚故舊老少異糧妾禦績紡侍巾帷房
wán shàn yuán xiéyín zhú wěi huángzhòu mián xī mèilán sǔn xiàng chuáng
紈扇圓洁銀燭煒煌晝眠夕寐藍筍象床
xián gē jiǔ yànjiē bēi jǔ shāngjiǎo shǒu dùn zúyuè yù qiě kāng
弦歌酒宴接杯舉觴矯手頓足悅豫且康
dí hòu sì xùjì sì zhēng chángqǐ sǎng zài bàisǒng jù kǒng huáng
嫡後嗣續祭祀蒸嘗稽顙再拜悚懼恐惶
jiān dié jiǎn yàogù dá shěn xiánghái gòu xiǎng yùzhí rè yuàn liáng
箋牒簡要顧答審詳骸垢想浴執熱願涼
lǘ luó dú tèhài yuè chāo xiāngzhū zhǎn zéi dàobǔ huò pàn wáng
驢騾犢特駭躍超驤誅斬賊盜捕獲叛亡
bù shè liáo wánjī qín ruǎn xiàotián bǐ lún zhǐjūn qiǎo rén diào
布射遼丸嵇琴阮嘯恬筆倫紙鈞巧任釣
shì fēn lì súbìng jiē jiā miàomáo shī shū zīgōng pín yán xiào
釋紛利俗竝皆佳妙毛施淑姿工顰妍笑
nián shǐ měi cuīxī huī lǎng yàoxuán jī xuán wòhuì pò huán zhào
年矢每催曦暉朗曜璿璣懸斡晦魄環照
zhǐ xīn xiū hùyǒng suí jí shàojǔ bù yǐn lǐngfǔ yǎng láng miào
指薪修祜永綏吉劭矩步引領俯仰廊廟
shù dài jīn zhuāngpái huái zhān tiàogū lòu guǎ wényú méng děng qiào
束帶矜莊徘徊瞻眺孤陋寡聞愚蒙等誚
wèi yǔ zhù zhěyān zāi hū yě
謂語助者焉哉乎也
已绑定手机
已实名认证
延章 發表於 2019-7-11 21:14 | 顯示全部樓層
这个千字文版本很完整!特别是繁体字版本,很多错别字都纠正过来了!

小黑屋|举报|桂ICP备2022007496号-1桂公网安备 45010302003000桂公网安备 45010302003000

关于我们|网站地图|华韵国学网|国学经典

扫一扫微信:Chinulture|投稿:admin@chinulture.com

快速回復 返回頂部 返回列表